Persoonlijke aandacht
Gratis specialistische proefbehandeling
Professioneel advies over jouw huid
Persoonlijke aandacht
Gratis*specialistische proefbehandeling**
Professioneel advies over jouw huid

Algemene Voorwaarden

1) Algemeen 

1.1) In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidspecialist(en)’ verstaan de behandelaars van Larimar Skincare Institute gevestigd aan Zaanweg 119B te Wormerveer. De huidspecialisten zijn lid van de branchevereniging ANBOS en zijn geregistreerd in het SKIN-register (Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland).  

1.2) In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de huidspecialist opdracht geeft tot behandeling.

1.3) In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4) Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidspecialist.

1.5) Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidspecialist voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6) Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidspecialist en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).

1.7) De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2) Overeenkomst 

2.1) De overeenkomst tussen de huidspecialist en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidspecialist tot een cosmetische al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2) De huidspecialist is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. 

3) Toestemming

3.1) De cliënt verleent voorafgaand aan een behandeling toestemming voor uitvoering van de betreffende behandeling aan de huidspecialist.

3.2) De cliënt verleent toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3) De huidspecialist kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt. 

3.4) De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidspecialist om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidspecialist is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidspecialist. 

3.5) In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidspecialist geen behandeling (meer) verrichten

3.6) Bij een minderjarige tot 12 jaar dient/dienen de ouder(s)/voogd(en)/andere wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouder/voogd/andere wettelijk vertegenwoordiger toestemming dienen te geven voor de behandeling. Voor minderjarigen van 16 en 17 jaar geldt dat zij op dezelfde wijze worden behandeld als een meerderjarige.

4) Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de gegevens die de cliënt verstrekt aan de huidspecialist. De huidspecialist zal niet zonder voorafgaande toestemming van de cliënt gegevens verstrekken aan derden (uitgezonderd de verwijzer, stagiaire of medewerker).

5) Informatie

De cliënt dient de huidspecialist op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

6. Tarieven en zorgverzekering

6.1) Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. Zie www.larimarskincare.com/tarieven

6.2) De huidspecialist behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt. 

6.3) De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. 

6.4) Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn of haar zorgverzekeraar te declareren.

7) Betaling

7.1) De cliënt betaalt direct na de behandeling contant, per pin of mobiele overschrijving. 

7.2) Indien de huidspecialist de cliënt op rekening behandelt, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 7 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Larimar Skincare Institute onder vermelding van het factuurnummer voldaan.

7.3) De cliënt blijft te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed. 

7.4) Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

7.5) In het geval dat de cliënt de factuur niet, niet tijdig of onvolledig betaalt, is deze in verzuim. Larimar Skincare Institute is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant van het factuurbedrag, wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Larimar Skincare Institute is bovendien bevoegd om incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt. 

7.6) Bij betalingsachterstand is de huidspecialist bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

7.7) De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidspecialist indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidspecialist instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

7.8) De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidspecialist verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7.9) Larimar Skincare Institute behoudt zich het recht voor om van de cliënt een aanbetaling op de behandeling te verlangen. 

8) Annuleringen

8.1) In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren telefonisch of per mail te annuleren. 

8.2) Indien de cliënt niet (of niet tijdig) de behandeling annuleert, is Larimar Skincare Institute gerechtigd kosten in rekening te brengen.

8.3) Indien de cliënt niet of niet tijdig het eerste vrijblijvende consult annuleert, dan brengt de huidspecialist €35,- in rekening. 

8.4) Indien de cliënt niet tijdig een behandeling annuleert, brengt de huidspecialist 50% van het behandeltarief in rekening.

8.5) Bij het volledig uitblijven van annulering ofwel een ‘no-show’ wordt het volledige bedrag van een behandeling in rekening gebracht. 

8.6) Indien de cliënt een vooruitbetaling heeft verricht op een kuur of pakket en een afspraak niet (of niet tijdig annuleert), komt de afspraak uit de kuur of het pakket te vervallen. 

8.7) Larimar Skincare Institute behoudt zich het recht voor om behandelingen bij de cliënt pas te hervatten nadat de kosten van het niet (tijdig) annuleren zijn voldaan. 

9) Aansprakelijkheid 

9.1) De aansprakelijkheid van Larimar Skincare Institute, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. 

9.2) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Larimar Skincare Institute beperkt tot het bedrag van de factuur. 

9.3) Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. 

9.4) Larimar Skincare Institute is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

9.5) Larimar Skincare Institute kan niet voorspellen hoeveel behandelingen de cliënt exact nodig heeft en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. De medewerkers van Larimar Skincare Institute kunnen enkel het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

9.6) Indien een behandeling niet aanslaat of als een aandoening (zoals o.a.  overbeharing, pigmentafwijkingen en vaatafwijkingen) na verloop van tijd weer terugkeert, is Larimar Skincare Institute daarvoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

9.7) Larimar Skincare Institute biedt geen garantie op een behandeling. 

10) Klachten 

zie ook onze Klachtenregeling

10.1) In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidspecialist, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidspecialist. De huidspecialist en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. 

10.2) Wanneer een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt gebruikmaken van de klachtenprocedure. De klachten- en geschillenregeling van de ANBOS, waarbij wij zijn aangesloten, biedt een onafhankelijke klachtenfunctionaris. 

10.3) Mocht de bemiddeling van de klachtenfunctionaris van de ANBOS niet tot een oplossing leiden, kan de cliënt zich wenden tot de Commissie Uiterlijke Verzorging van de Geschillencommissie. 

11) Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12) Toepasselijk recht

Op de tussen de huidspecialist en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13) Wijzigingen

13.1) Larimar Skincare Institute behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

13.2) Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst

iDeal
creditcart
klarna
bancontact

Copyright © 2024

PrivacybeleidAlgemene voorwaardenSitemap  Deze website is ontwikkeld door B&S Media Internetmarketing

0